Korištenje plina

Prirodni plin je dar prirode!

Upotrebljava se u kućanstvu za grijanje prostora, pripremu tople vode, termičku obradu hrane, a koristi se i sve više za hlađenje prostora. Prirodni plin nalazi svoju široku potrošnju u industriji za tehnološke procese, kao gorivoili kao sirovina, te za grijanje i hlađenje prostora. Prirodni plin koristi se za proizvodnju električne energije, te kao gorivo za motore sa unutarnjim izgaranjem za pogon motornih vozila. Upotrebljava se pod nazivom CNG ( compressed natural gas) ili ukaljen na temperaturi od minus 162°C pod nazivom LNG (liquefield natural gas). Prednost uporabe prirodnog plina je u ispuštanje 50% manje štetnih plinova od dizel motora. Prednost je u nepostojanju krutih čestica, stvaraju manju buku i konačno ekonomičniji su u odnosu na dizel ili benzinske motore.

danas je u ukupnoj primarnoj energetskoj bilanci Hrvatske, prirodni plin prisutan je u sve značajnijem udjelu (oko 30%). Iako izvori prirodnog plina nisu obnovljivi, procjenjuje se da za današnju razinu potrošnje, postoje svjetske zalihe za slijedećih 100 godina.