Kućna plinska instalacija

Prema Tehničkim propisima HSUP-P600, članak 2.1.1, plinskom se instalacijom (unutarnjom) smatra instalacija iza glavnog zapora, pa do kraja dimovodnog uređaja. Plinska instalacija sastoji se od cijevne instalacije, plinomjera s regulatorom, plinskih naprava, opskrbe zrakom za izgaranje i dimovodnog uređaja.
Mjesto primopredaje plina kupcu je mjesto izlaza plina iz plinomjera. Do te se točke ako je plinomjer smješten u ormariću na fasadi o plinskom sustavu mora brinuti distributer plina, a iza nje brigu o ispravnosti plinskih instalacija i plinskih naprava preuzimaju vlasnici i korisnici stanova i kuća. Ukoliko je plinomjer smješten unutar objekta, odgovornost distributera je do glavnog zapora (GZ), a vlasnika objekta za plinsku instalaciju u objektu, izuzev plinomjera i regulatora. Ovakva podjela odgovornisti obavezuje vlasnika ili korisnika objekta na redovito ispitivanje unutarnje instalacije na nepropusnost (HSUP-P 601.111, Pravilnik o uvjetima provjere ispravnosti plinskih instalacija).


Shema kućne plinske instalacije

Rokovi redovnih periodičkih pregleda:

  • za obiteljske kuće i stambene zgrade: 10 godina ili prilikom zamjene plinomjera
  • za instalacije radnih prostora obrta i male privrede: 5 godina
  • instalacije plinskih kotlovnica i industrijske instalacije, te objekti bolnica, kazališta, škola, vrtića i sl.: 1 godina
  • obavezna kontrola i čišćenje dimovodnog uređaja: najmanje jednom godišnje

Ispitivanje plinskih instalacija smije vršiti isključivo stručno osposobljeni djelatnik sa važećim ovlaštenjem, koji je dužan o izvršenom ispitivanju izdati izvješće o ispravnosti. Bez obzira na takvu podjelu odgovornosti, vlasnik ili korisnik dužni su prijaviti svaku primjećenu neispravnost-dežurnoj službi distributera plina, kao npr. propuštanje plina, neispravnost ili oštećenje plinske instalacije. Prema "Pravilniku o distribuciji plina" dužnost je distributera plina, da prigodom prvog puštanja plina u plinsku instalaciju:
a. od ovlaštenog plinoinstalatera preuzme dokaze o ispitivanju plinske instalacije na ispravnost i nepropusnost, ili sam izvrši ispitivanje putem svoje službe,
b. s karakterističnim mirisom plina (odorant), na prikladan način upozna vlasnika i korisnike plina kod puštanja plina u instalaciju,
c. upozna vlasnika i korisnike plina s mjerama opreza pri nekontroliranom izlasku plina,
d. upozna vlasnika ili korisnika sa smještajem glavnog zapora (GZ) za zatvaranje cjelokupne plinske instalacije, te položajima ručice na glavnom zaporu u slučaju otvorenog i zatvorenog protoka plina,
e. upozna vlasnika ili korisnika s postupkom aktiviranja regulatora tlaka u slučaju nestanka plina (ručno ili automatsko),
f. upozna vlasnika ili korisnika s mjestima postavljanja službenih plombi distributera, čije je oštećivanje ili skidanje kazneno djelo,
g. upozna vlasnika ili korisnika s potrebom striktnog pridržavanja uputa proizvođača za rad i rukovanje plinskim napravama, te periodičkog podešavanja izgaranja od strane ovlaštenog servisera,
h. upozna vlasnika ili korisnika s opasnostima zatvaranja ventilacijskih otvora (rešetki) ili drugih dovoda zraka do plinskih naprava,
i. upozna vlasnika ili korisnika s obvezom prijave distributeru naknadne ugradnje svake nove plinske naprave, a u slučaju građevinskih preinaka u objektu ili stanu, (kod ugradnje novih prozora, kuhinjske nape ili bilo kakvog ventilatora), s obavezom dogovora s predstavnikom distributera, područnim dimnjačarom i ovlaštenim servisom.

 

Održavanje plinske instalacije se sastoji od:

  • pregleda,
  • servisiranja
  • popravka plinske instalacije.

 

Te mjere omogućuju:
a. sigurnost i pouzdanost pri uporabi plina,
b. pravovremeno uočavanje promjena na plinskoj instalaciji,
c. djelotvoran doprinos zaštiti okoliša, jer se servisiranjem plinskih aparata osigurava:

  • niska emisija štetnih tvari,
  • racionalno trošenje plina,
  • postizanje trajnosti plinske instalacije.

Ovlaštene osobe koje smiju izvoditi radove na plinskoj instalaciji registrirani su i stručno osposobljeni djelatnici. Izvješće o nalazu i stanju plinske instalacije kao i račun za obavljenu uslugu treba izdati svaka od ovlaštenih osoba.

Na plinskoj instalaciji nije dopušteno obavljati radove po principu "sam svoj majstor" jer time ugrožavate Vašu i sigurnost Vaših ukućana.

Održavanje plinske instalacije u Vašoj je odgovornosti, te morate omogućiti ovlaštenim osobama (distributer, instalater, serviser i dimnjačar) obavljanje redovitih pregleda i prema uputama proizvođača plinskog aparata pozivati ovlaštenog servisera.

Prema Zakonu o zaštiti od požara (NN 58/93 čl.18.): Vlasnici građevina, građevinskih dijelova i prostora dužni su održavati u ispravnom stanju; postrojenja, uređaje, električne, plinske, ventilacijske i druge instalacije, dimnjake i ložišta kao i druge uređaje koji mogu prouzročiti nastajanje i širenje požara, sukladno tehničkim normativima, normama i uputama proizvođača, o čemu moraju posjedovati dokumentaciju.

 

O dimnjaku

OPIS NEISPRAVNOSTI DIMNJAKA

KLASIFIKA-CIJA

STANJA

DIMNJAKA

ISKLJU-ČENJE

- ROK

- NAPOMENE

- UVJETI

- PROVJERE  IZVEDENOG

- PODUZIMANJE MJERA

1

2

3

4

 

 

Materijali izvedbe dimnjaka

 

1.             Salonitni – vertiklani d.k.

          Salonitni – skošeni d.k.

 

2.             Blokete ventilacione ili Shunt vertiklani d.k.

          Blokete ventilacione ili Shunt skošeni d.k.

 

3.             Opećni – cigleni

 

            Vrh (betonski plašt raspucan), trule opeke opeke koja ispada , skošeni d.k.

            Isto kao i 3.1. ali porozan

            Vrh uredan, ali velika poroznost, d.k. skošeni (dim nailazi u istoj količini iz susjednih d.k.)

            D.k. vertikalan ali je prisutna poroznost

            Isto kao 3.4. ali velika poroznost

 

 

Stanje unutrašnje stijenke dimovodnih kanala ili zida dimnjaka

 

4.             Katraniziranost

 

            Cjelokupne površine dim.kan. na poziciji gornjih vratašca ili vrha dimnjaka (dim.kan.) – skošen

            Isto kao 4.1. ali je površina 50 % katranizirana, dim.kan. je skošen

            Isto kao 4.1. ali dim.kan. je vertikalan

            Isto kao 4.1. i 4.2. ali je izražena poroznost

 

 

5.             Poroznost bez obzira na materijal izgrađenosti izvedbe

 

            Skošen dim.kan., velika poroznost

            Vertiklani dim.kan., velika poroznost

            Kao 5.2., mala poroznost

 

6.             Priključne cijevi

 

Popis parametara za ocjenu ispravnosti  

 

-       dužine

-       materijal

-       stanje

-       broj lukova

-       prolaz u druge prostorije isti etaže

-       prolaz u višu etažu (kroz strop ili nepristupačno okno)

-       promjeri

-       druge neispravnosti po P.S.

 

 

 

 

 

Neispravno

Neispravno

 

Neispravno

Neispravno

 

 

 

 

Opasno

Opasno

 

Opasno

Neispravno

Neispravno

 

 

 

 

 

 

 

 

Opasno

 

Neispravno

Neispravno

Opasno

 

 

 

 

 

Opasno

Neispravno

Neispravno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 mj.

2 mj.

 

6 mj.

4 mj.

 

 

 

 

Odmah

Odmah

 

Odmah

2 mj.

1 mj.

 

 

 

 

 

 

 

 

Odmah

 

1 mj.

2 mj.

Odmah

 

 

 

 

 

Odmah

2 mj.

4 mj.

 

 

 

 

 

-Protek roka – odmah

-Protek roka – odmah

 

-Protek roka – odmah

-Protek roka – odmah

 

 

 

-Kontrola brtvenosti -odmah (ili u roku 2 dana)

 

-Moguće snimanje kamerom

 

-Snimanje kamerom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Protek roka – odmah

-Protek roka – odmah

 

 

 

 

 

 

 

-Protek roka – odmah

-Protek roka – odmah

 

OPIS NEISPRAVNOSTI DIMNJAKA

KLASIFIKA-CIJA

STANJA

DIMNJAKA

ISKLJU-ČENJE

- ROK

- NAPOMENE

- UVJETI

- PROVJERE  IZVEDENOG

- PODUZIMANJE MJERA

1

2

3

4

 

Dužina horizontalne dionice priključne cijevi

 

            Dužina veća od 2,5 m s jednim koljenom

            Veća od 2,5 do 3 m s 2 koljena

            Isto kao 6.1. ali s 3 koljena

            Dužina veća od 3 m s 2 koljena

 

Materijal i konstrukcija priključne cijevi

 

            Savitljiva cijev

            Drugi neodgovarajući materijali

 

Stanje priključne cijevi

 

            Spojevi nesigurni i cijev rasklimana, mogućnost odvajanja pojedinih sekcija cijevi

            Začađenost ili katraniziranost priključne cijevi

 

Broj lukova

 

            3 luka

            Vše od tri luka

 

Prolaz u druge prostorije

 

            Suprotno Pravilima struke br. 5.0.

            Isti kao 6.11 ali prolaz i u višu etažu (ili) kroz strop

 

Prolaz u višu etažu

 

            Prolaz kroz strop ili nepristupačno okno ili kanal

 

Promjer priključne cijevi

 

            Manji od promjera dimovodnog nastavka na ložištu (prirubnice) a dužina u granicama Pravila struke

            Promjer manji za 2 cm i više.

 

Druge neispravnosti po Pravilu struke ili Propisima

 

            Bez utvrđenog povrata dimnih plinova

            Isto kao 6.16. ali je povrat povremen

            Isto kao 6.16 ali je povrat konstantan

            Izvod atmosferskog plinskog ložišta na fasadu «T» komadom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neispravno

Neispravno

Neispravno

Opasno

 

 

 

Neispravno

Neispravno

 

 

 

 

Neispravno

Neispravno

 

 

 

Neispravno

Opasno

 

 

 

Neispravno

 

Opasno

 

 

 

Opasno

 

 

 

 

 

Neispravno

Opasno

 

 

 

Neispravno

Neispravno

Opasno

 

Opasno

 

 

 

 

 

3 mj.

2 mj.

1 mj.

Odmah

 

 

 

1 mj.

1-2 mj.

 

 

 

 

1 mj.

1 mj.

 

 

 

2 mj.

Odmah

 

 

 

2 mj.

 

Odmah

 

 

 

Odmah

 

 

 

 

 

1 mj.

Odmah

 

 

 

2 mj.

1 mj.

Odmah

 

Odmah

 

 

 

 

OPIS NEISPRAVNOSTI DIMNJAKA

KLASIFIKA-CIJA

STANJA

DIMNJAKA

ISKLJU-ČENJE

- ROK

- NAPOMENE

- UVJETI

- PROVJERE  IZVEDENOG

- PODUZIMANJE MJERA

1

2

3

4

 

7.             Broj priključenih ložišta na dimnjak

 

            Više od tri na ispravnom šamotnom dimnjaku

            Više od četiri

            Isto kao 7.1, ali dimnjak je opećni

            Isto kao 7.1 i 7.2, ali uz povremeni povrat

            Više od jednog ložišta na dim. kanal od opeke ili šamotnih cijevi dimenzije 14x14 cm (ili 15x15 cm) ili D=14 cm

            Više od 2 ložišta na opećni dim. kan. od opeke ili šamotnih cijevi dimenzije 16x16 cm ili D=16 cm

            Isto kao 7.5 ali s 3 priključena ložišta

            Isto kao 7.6 ali sa 4 priključena ložišta

            Svako priključenje s više od 2 priključka od dozvoljenog za dotični presjek dim.kanala

 

8.             Povrat dimnih plinova

 

            Povremen, svi parametri uredni

 

 

            Povremen u kombinaciji s nekom drugom neispravnosti

 

            Konstantan povrat i nakon 7 minuta

            Konstantan povrat uz neku od neispravnosti

 

9.             Odzračivanje i provjetravanje prostorije smještaja

 

            Prisilno s električnim ventilatorom u prostoriji dovoljna volumena

            Isto kao i 9.1 ali u prostoriji s malim volumenom

 

10.         Mala prostorija smještaja

 

            Manja (za) do 2 m³ (bez mogućnosti povezivanja sa susjednim prostorijama)

            Isto kao 10.1 ali uz nedostatak volumena koji je veći od 2 m³

 

11.         Nepostojanje donjih, gornjih vratašaca ili prilaza vrhu dimnjaka na siguran način (po Normi DIN 18160-5)

 

 

            Dimnjaci vertikalni i prohodni

            Dimovodni kanali skošenih dionica (ali potpalom prohodni)

            Isto kao 11.2 ali utvrđena neprohodnost potpalom dimne patrone

            Nemogućnost čišćenja duže od 1 godine

            Nagib krova >20˚ ili izlaz blizu ruba krova bez sigurnosnih naprava (nagib do 20˚)

            Nepostojanje otvora za donja ili gornja vratašca

 

 

 

 

 

Neispravno

Opasno

Neispravno

Opasno

 

 

Neispravno

 

Neispravno

Opasno

Opasno

 

Opasno

 

 

 

Neispravno

 

 

 

Neispravno

 

Opasno

Opasno

 

 

 

 

 

Neispravno

Opasno

 

 

 

 

Neispravno

 

Opasno

 

 

 

 

 

 

Neispravno

 

Neispravno

 

Opasno

Opasno

 

Neispravno

Neispravno

 

 

 

4 mj.

Odmah

2 mj.

Odmah

 

 

2 mj.

 

1 mj.

Odmah

Odmah

 

Odmah

 

 

 

2 mj.

 

 

 

1 mj.

 

Odmah

Odmah

 

 

 

 

 

Odmah

Odmah

 

 

 

 

1 mj.

 

Odmah

 

 

 

 

 

 

2 mj.

 

1 mj.

 

Odmah

Odmah

 

1 mj.

1 mj.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Kontrola svih parametara ali i kontr. sagorijevanja

Mjerenje CO

-Kontrola svih parametara ali i kontr. sagorijevanja

Mjerenje CO

-Kontrola konc.CO od GPZ

-Kontrola konc.CO od GPZ

 

 

 

 

-Odmah isključiti, onemogučiti rad ventilatora

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Isključiti neko ložište odmah, a razmještaj u roku

 

 

 

 

 

 

-Osigurati siguran pristup

OPIS NEISPRAVNOSTI DIMNJAKA

KLASIFIKA-CIJA

STANJA

DIMNJAKA

ISKLJU-ČENJE

- ROK

- NAPOMENE

- UVJETI

- PROVJERE  IZVEDENOG

- PODUZIMANJE MJERA

1

2

3

4

 

12.         Priključena ložišta s različitim gorivima

 

            Bez negativnih posljedica

            S negativnom bilo kojom posljedicom

 

13.         Onemogućavanje i nemogučnost čišćenja dimnjaka

 

            Sprečavanje čišćenja duže od 1 godine (bez obzira na ispravnost svih parametara dimnjaka)

            Nemogučnost čišćenja zbog bilo koje neispravnosti ili nepravilnosti (nesiguran pristup vrhu ili sl.), duže od 1 godine

 

14.         Sanacije dimnjaka

 

            Pronalaženje saniranog dimnjaka provedenog bez pismene suglasnosti ili znanja područne dimnjačarske službe

            Pronalaženje bilo koje nepravilnosti sanacije (po utvrđenoj suglasnosti dimnjačara odnosno po principjelnoj konstrukciji dimnjaka prema Pravilu struke

 

15.         Dimenzije promjera dimnjaka manje (ili više) od deklariranih od proizvođača prema snazi ložišta

 

            Dimenzije do 20% manje od naznačenih po proizvođaču, odnosno prema normama i Pravilima struke

            Dimenzije manje za 20% do 30% potrebnog presjeka

            Dimenzije manje za više od 30% od potrebnog presjeka

 

16.         Zavjetrina

 

            Vrh niži od objekta zavjetrine a udaljen je manje od 1 metra

            Zavjetrina veća od 1 metra (vrh niži za 1 m'), a udaljenost manja od 1 m'

            Zavjetrina pod 45˚ od objekta zavjetrine bez obzira na udaljenost od njega

            Zavjetrina pod 45˚ ali je veća od 2 m' (vrh dimnjaka niži za 2 m')

 

17.         Djelotvorna visina mala

 

            Visina manja do 1 m'

            Visina manja za 2 m' i više

 

18.         Suženje vršnog otvora dimnjaka

 

            Suženje do 20% slobodnog presjeka

            Suženje veće od 20% pa do 40%

            Suženje veće od 40 %

 

 

 

Neispravno

Opasno

 

 

 

 

 

Opasno

 

 

Opasno

 

 

 

 

 

Opasno

 

 

 

Opasno

 

 

 

 

 

 

 

Neispravno

 

Neispravno

 

Opasno

 

 

 

 

Neispravno

 

Opasno

 

Neispravno

 

Opasno

 

 

 

Neispravno

Opasno

 

 

 

Neispravno

Neispravno

Opasno 

 

 

 

2 mj.

Odmah

 

 

 

 

 

Odmah

 

 

Odmah

 

 

 

 

 

Odmah

 

 

 

Odmah

 

 

 

 

 

 

 

2 mj.

 

1 mj.

 

Odmah

 

 

 

 

2 mj.

 

Odmah

 

2 mj.

 

Odmah

 

 

 

1 mj.

Odmah

 

 

 

2 mj.

1 mj.

Odmah

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Isključenje do izdavanja Stručnog nalaza po Narudžbi korisnika

-Ne izdaje se pozitivan Stručni nalaz ako plinsko ložište nije priključeno

 

 

-Zbroj snage nije odlučujući već maximalna po pojedinom plinskom ložištu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Suženja otvora ili cjevnim i sličnim mastavkom za povišenje vrha

OPIS NEISPRAVNOSTI DIMNJAKA

KLASIFIKA-CIJA

STANJA

DIMNJAKA

ISKLJU-ČENJE

- ROK

- NAPOMENE

- UVJETI

- PROVJERE  IZVEDENOG

- PODUZIMANJE MJERA

1

2

3

4

 

19.         Začepljenje dimovodnog kanala

 

            Začepljenje se ne može otkloniti redovnim dimnjačarskim alatom

 

 

20.         Priključenje plinskih aparata

 

            Bez dimnjačarskog Stručnog nalaza (dimnjak možda i ispravan, ali pregled još nije proveden)

            Suprotno utvrđenim elementima i parametrima iz Stručnog nalaza

            Snaga plinskog aparata veća od dozvoljene za 10 do 20 %

            Isto kao točka 20.3. ali je snaga veća od 20 % od dozvoljene

            Isto kao točka 20.4. ali je dimnjak opećni

            Isto kao točka 20.3. do 20.5., ali je dimnjak porozan

            Snaga veća od dozvoljene u kombinaciji s nekom drugom neispravnosti i nepravilnosti

            Snaga veća uz povrat dimnih plinova

 

 

21.         Sve druge neispravnosti i nepravilnosti sustava dimnjak-ložište prema ocjeni područnog dimnjačara

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opasno

 

 

 

 

 

Opasno

 

Neispravno

 

Neispravno

 

Neispravno

Opasno

 

Opasno

 

Neispravno

Opasno

 

 

Prema ocjeni dimnjačara

 

 

 

 

Odmah

 

 

 

 

 

Odmah

 

1 mj.

 

1 mj.

 

14 dana

Odmah

 

Odmah

 

1 do 2 mj.

Odmah

 

 

Prema ocjeni dimnjačara